Search found 21 matches

by yoni8levy
01/01/2019 - 13:48:57
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: ניהול בית משותף עם כניסה נפרדת
Replies: 1
Views: 3137

Re: ניהול בית משותף עם כניסה נפרדת

שלום רב,

יש לעיין בתקנון המוסכם בכדי לענות על תשובה זאת.

כמו כן, האם מדובר בבניין חדש?

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
01/01/2019 - 13:45:01
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: היתנהלות ועד בית
Replies: 2
Views: 1499

Re: היתנהלות ועד בית

שלום רב,

פנייתך זו חורגת מגבולות פורום אינטרנטי זה ויש להיוועץ עם עו"ד בעניין.

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
01/01/2019 - 13:44:15
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: הפקדת תקנון
Replies: 1
Views: 1262

Re: הפקדת תקנון

שלום רב,

יש לתקן את צו הבית המשותף.

יש להיוועץ עם עו"ד לעניין זה.

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
01/01/2019 - 13:41:35
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה
Replies: 4
Views: 3548

Re: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

שלום רב,

אין להקיש מעניין המעלית לעניין החניון.

האם ישנו תקנון מוסכם לבית המשותף?

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
01/01/2019 - 13:39:39
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חפצים בשטח האחורי של הבניין
Replies: 1
Views: 1172

Re: חפצים בשטח האחורי של הבניין

שלום רב,

האם אותו שכן הינו חבר בועד הבית?

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
24/12/2018 - 12:40:56
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: חלחול מי גשמים
Replies: 1
Views: 2905

Re: חלחול מי גשמים

שלום רב, האחריות על תחזוקת הרכוש המשותף (לרבות כך שיבוצעו תיקונים אשר ימנעו נזקים לדירות השכנים) חלה על בעלי הדירות בהתאם לתקנון המצוי. בתודה, יוני יודגש כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. ב...
by yoni8levy
24/12/2018 - 12:28:09
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חובת הועד אל מול השוכרים
Replies: 1
Views: 1244

Re: חובת הועד אל מול השוכרים

שלום רב,

ראה הקישור הרצ"ב לעניין תפקידיו של ועד הבית.

מקווה שיהווה לעזר: https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D ... 7%99%D7%AA

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
24/12/2018 - 12:26:35
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תיקון סתימה במרזב בבניין משותף
Replies: 1
Views: 1398

Re: תיקון סתימה במרזב בבניין משותף

שלום רב, בעל דירה לא רשאי לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמה של שאר בעליה דירות אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, קל וחומר שינויים שאינם חוקיים. ככל וניתן להוכיח כי הנזק שנגרם לדירות נובע מאוו שינוי כאמור, ניתן יהיה להשית את תשלום תיקון הליקויים על אותו בעל דירה רלוונטי, לר...
by yoni8levy
26/11/2018 - 09:20:24
Forum: פורום בדק בית / ליקויי בניה - ייעוץ משפטי ומעשי
Topic: ליקוי בניה בבית בן שנה (מקבלן)
Replies: 1
Views: 1285

Re: ליקוי בניה בבית בן שנה (מקבלן)

יש להיוועץ עם מומחה אקוסטי שיבחן באם מדובר ברעשים מעל לסביר והאם מקורן ברשלנות של הקבלן.

בהתאם לחוות דעתו, ניתן יהיה להציע את דרך הטיפול הראויה יותר בנסיבות העניין.

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
21/11/2018 - 10:37:26
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חשמל בחדר מדרגות
Replies: 2
Views: 2025

Re: חשמל בחדר מדרגות

שלום רב, כיצד נתקבלה ההחלטה לעניין התקנת הטיימר? מי החליט על כך? בהתאם לתשובתך, ניתן יהיה לדעתך האם ההחלטה שנתקבלה חוקית ומהו האופן הנכון ביותר לתקוף אותה. בשולי הדברים, לעניות דעתי אם בעלי הדירות בקומות הדירות יציגו את בעיית החושך (שאני סבור שמטרידה גם דיירים נוספים) לשאר בעלי הדירות, ניתן יהיה להג...
by yoni8levy
21/11/2018 - 10:30:34
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: אי מתן קבלות ע"י ועד הבית
Replies: 1
Views: 1388

Re: אי מתן קבלות ע"י ועד הבית

שלום רב, יש להפריד את שאלתך לשני נושאים נפרדים. האחד, החובה שלך כדייר בבית משותף לשלם את דמי הועד. תשלום דמי ועד הבית הינם תשלומי חובה שבגין אי הסדרת התשלום, אתה עלול להיות חשוף לתביעה בשל כך. אי הנפקת קבלות על ידי הועד לא מהווה טענה לגיטימית לאי תשלום על ידך. השנייה, הנפקת קבלות והצגת דוחו"ת ע...
by yoni8levy
14/11/2018 - 11:49:51
Forum: פורום הדברה / הרחקת יונים
Topic: קן של דבורים
Replies: 1
Views: 7801

Re: קן של דבורים

שלום רב,

ככל מדובר ברכוש המשותף, אזי האחריות על אחזקת המבנה חלה על ועד הבית.

בתודה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
14/11/2018 - 11:48:48
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: התקנת מצלמות ע''י שכן בעייתי
Replies: 1
Views: 1465

Re: התקנת מצלמות ע''י שכן בעייתי

שלום רב,

בעל דירה המבקש להתקין מצלמת אבטחה ברכוש המשותף, עליו לקבל הסכמה של האסיפה הכללית, ברוב רגיל,. כמו כן, יש לוודא כי אין בהתקנת המצלמה פגיעה בפרטיותו של המיעוט.

האם אותו בעל דירה התקין את מצלמת האבטחה בהתאם לאמור לעיל?

בתדוה,
עו"ד יוני לוי
by yoni8levy
14/11/2018 - 11:45:41
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: עץ אקלפטוס מי חייב לגזום
Replies: 1
Views: 1261

Re: עץ אקלפטוס מי חייב לגזום

עצים ברכוש המשותף, בגינה משותפת הם באחריות הנציגות מהקופה המשותפת.
אין זה משנה לעניין מועד שתילת העצים.

בתודה,
עו"ד יוני לוי

אין לראות באמור לעיל תחליף לקבלת ייעוץ משפטי ו/או הוא אינו מחליף ייעוץ משפטי כאמור.
by yoni8levy
14/11/2018 - 11:40:39
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: פלישה למעבר משותף בבניין
Replies: 1
Views: 1451

Re: פלישה למעבר משותף בבניין

שלום רב, סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין קובע: "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח." דהיינו, אם בעל דירה בבניין מסיג גבול לגבי הרכוש המשותף, אזי ניתן לפנות למפקח על הבתים...

Go to advanced search