Page 1 of 1

האם קיימת סכנה לגבי מז"חים,ייתכן שלא ימנעו חדרת מים מזו

Posted: 10/04/2006 - 03:03:46
by רמי,עו"ד
אני מתגורר בבנין בן 12 קומות במרכז הארץ, האם קיימת סכנה של זיהום מי השתיה/רחצה בבניני?האם הקבלן אחראי לכך מבחינת החוק?אם לא,מיהו האחראי?

Posted: 19/04/2006 - 08:15:02
by יוסי המרכז לחיטוי והדברה
רמי שלום
לא סיפרת מה גיל הבניין אולם אני יוצא מנקודת הנחה שהבניין הוא חדש יחסית.
כיום ישנה תקנה המחייבת שבבניינים מעל 9 קומות תהיה מערכת ספרינקלרים לכיבוי אש. המים שנמצאים בצנרת הספריקלרים הם "מים עומדים". כלומר מים שנמצאים בצנרת הכיבוי ורק במקרה של הפעלת ספרינקלר הם פורצים החוצה. חשוב מאד להדגיש כי מים אלו אינם ראויים לשתיה או לרחצה ולכן התקנה קובעת כי בהתחלת קו הספרינקלרים יש צורך להתקין מז"ח. כמו כן בבניינים רבים ישנם קבלנים שמחוייבים להתקין מז"ח גם על קו צנרת כיבוי האש הראשית של הבניין. במידה והמז"ח בבניינכם עובר בדיקה שנתית ע"י טכנאי מוסמך הסבירות לזיהום המים קטן מאד.
עם התקנת המז"ח בבניין החוק מחייב את הקבלן לבצע בדיקת תקינות וכאשר הבניין מאוכלס אז
האחראים לטיפול השנתי של המז"ח הם הגורמים המנהלים את ועד הבית (נציגי הועד) .