Page 1 of 1

ניקוי מיכלי מים בגג

Posted: 03/05/2006 - 22:55:26
by נחום, חיפה
המים שבמיכלי המים שעל גג הבניין, הינם מים עומדים, מאחר ובאופן שוטף הספקת המים מתבצעת דרך העירייה. האם הדבר מצריך ניקוי של מיכלי המים יותר מפעם בשנה?

Posted: 15/05/2006 - 13:10:21
by יוסי המרכז לחיטוי והדברה
לא ציינת האם המיכלים בגג הם למי שתיה או לכיבוי אש. במידה שהמאגר הוא לכיבוי אש בלבד אז אין תקו מחייב לחיטוי המאגר . אולם אם המאגר משמש למי שתיה אז חובה לשים ברז חשמלי שיבצע סירקולציה למים כך שהמים לא יעמדו במאגר תקופה ארוכה ללא שימוש. אם המים במאגר עומדים תקופה ארוכה אז המים אינם ראויים לשתיה .וגם אם תבצע חיטוי למאגר פעמיים בשנה והמים עומדים אז עדיין הם אינם ראויים לשתיה.

Re: ניקוי מיכלי מים בגג

Posted: 11/09/2016 - 13:55:07
by ronalon
כמו שיוסי ציין צריך לדעת למי מיועדים המים?
ישנם שיטות ודרכים לביצוע ניקוי של מאגרי מים ואף משרד הבריאות דורש ניקוי אחד לשנה כולל מספר שלבים עיקריים שיחזירו כל מאגר לשימוש מלא