Page 1 of 1

גביית כספים בגין הוצאות בית משותף

Posted: 28/12/2018 - 13:56:59
by nibar1
שלום,

הוועד החליט לעשות זיפות בעקבות נזילה בגג.
לאחר הזיפות פנו בבקשת תשלום לבעלי הדירות.
הסכום שדורשים מאיתנו נראה לי גבוה באופן בלתי סביר (עשיתי סקר שוק).
האם יש לי זכות לבקש חשבונית/ קבלה של הזיפות כתנאי לתשלום?
האם יש עוד דרך מלבד לבקש חשבונית/ קבלה? פשוט איני רוצה להסתכסך עם הוועד...

בתודה,ניבר

Re: גביית כספים בגין הוצאות בית משותף

Posted: 28/12/2018 - 17:26:18
by הטכנאי קרמר
במה תסתבך? מעניין . ישם לך מיטען מיתחת לרכב .
שאלה מעט לא לעניין

Re: גביית כספים בגין הוצאות בית משותף

Posted: 29/12/2018 - 08:12:15
by ארז
בתוספת לחוק המקרקעין מפורט התקנון המצוי לבית משותף (התקנון שיחול אם אין תקנון).

ס' 16(ג) מפרט: "בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי."

אם לא קבעתם תקנון, או אם התקנון שלכם לא קובע סעיף מנוגד, יש לך זכות מלאה לבקש את הקבלה.
לפני מימוש הזכות, אני מציע לך לחשוב גם על האפשרות הבאה:
* הועד פעל בתום לב, והסכום גבוה כי הועד פנה לבעל מקצוע טוב, או כי הועד עשה טעות בסקר השוק.