Page 1 of 1

תקנון בניין ביחס לתקנון המצוי

Posted: 21/07/2019 - 05:26:32
by shifrag
בהמשך לשאלתי בנוגע להשתתפות בשיפור ריצוף ולתשובת עורך דין און צוק:
לבניין שלנו, המורכב משתי כניסות/אגפים יש תקנון שסעיפיו מתייחסים לחלוקת האחריות והטיפול ברכוש המשותף בין
. שני האגפים, והחלקים של כל דירה ברכוש המשותף. הסעיף הכללי היחיד מתייחס לגודל התשלום שהוא לפי יחס הרצפה הדירתי לשאר הדירות
אין התייחסות לסעיף 12 כפי שמופיע בתקנון המצוי.
האם התקנון המצוי משלים במקרה זה את החסר?
תודה !!

Re: תקנון בניין ביחס לתקנון המצוי

Posted: 24/07/2019 - 15:45:54
by און צוק עורך דין
שלום רב,

במידה ואין התייחסות לכך בתקנון הבית המשותף יחולו הוראות התקנון המצוי

בברכה,
און צוק, עו"ד